top of page

Dit zijn biophotonen

Met behulp van biophotonentherapie spoort u de échte oorzaken van uw gezondheidsklachten op. Deze kunnen vervolgens zonder schadelijke bijwerkingen worden opgelost. De biophotonentherapie is toepasbaar voor iedereen ongeacht conditie, leeftijd of andere omstandigheden.

Concreet doet biophotonentherapie het volgende:

1

Het verhelpen van storingen in het lichaam, door de aansturingsstuursignalen te corrigeren leidt dat ertoe dat lichaam en geest weer in balans komen.

4

Het bespreken van emotionele problemen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van gezondheidsklachten.

2

Het verhogen van de lichaamsenergie, waardoor de weerstand wordt verhoogd. Het immuunsysteem is zo beter in staat is om het lichaam te beschermen bij aanvallen van buitenaf (bijvoorbeeld bacteriën, virussen of toxines). Bovendien wordt u ook mentaal en emotioneel weerbaarder.

3

Het reinigen van het lichaam door het verwijderen van afvalstoffen.

5

Het bespreken van de persoonlijke leefwijze en gewoonten, en advies met betrekking tot veranderingen die hierin herstel kunnen bevorderen.

Wat zijn biophotonen?

Photonen zijn lichtgolven (oftewel elektromagnetische golven) die door elk materiaal worden uitgezonden. Aan de karakteristiek van een golf kan men aflezen om welk materiaal het gaat. Photonen zijn met andere woorden informatiedragers, en sommige wetenschappers stellen photonen eenvoudigweg gelijk aan informatie.

Biophotonen zijn photonen die door levende organismen worden uitgestraald. Elke cel, elk orgaan en elk lichaamsdeel heeft zijn eigen karakteristieken; die door de biophotonen tot uitdrukking komen.

Biophotonen

Geschiedenis

Geschiedenis biophotonen

Het was de Russische professor Alexander Gurwitsch die in 1923 biophotonen ontdekte in de vorm van een ultrazwakke lichtuitstraling, vergelijkbaar met het waarnemen van kaarslicht op ongeveer 25 km afstand.

De Duitse professor Fritz-Albert Popp zette in de jaren 1970 het onderzoek naar biophotonen verder. Hij stelde vast dat biophotonen informatiedragers zijn die de celwerking aansturen. Ze zorgen voor intra- en intercellulaire communicatie.

Biofotonen en DNA

Eén van de taken van DNA in lichaamscellen, is het verwerken van informatie die werd verkregen door biophotonen.

Volgens professor Fritz-Albert Popp vangt DNA elektromagnetische frequenties met informatie (biophotonen) op, legt het een deel van deze informatie vast, en straalt het deze ook weer uit. Elk levend organisme, mens, dier en plant heeft in de celkern een DNA-streng die een optimale lengte heeft voor het ontvangen van elektromagnetische frequenties.

Alleen als een cel via DNA biophotoneninformatie krijgt, kunnen chemische processen in een cel plaatsvinden. Eén biophoton kan via DNA de chemische reacties in een hele reeks cellen aansturen. Per cel kunnen tot ongeveer 100.000 chemische reacties per seconde plaatsvinden.

Biophotonen creëren derhalve een dynamisch web van coherent licht. Een systeem wat verantwoordelijk wordt gehouden voor de reacties in de cel, alsook voor de celcommunicatie door het hele organisme.

Biophotonen dragen met andere woorden zorg voor de totale regulering van het biologische systeem.

Biofotonen en DNA

Frequenties meten

Electroacupunctuur

Eerst worden er metingen gedaan volgens electroacupunctuur naar Voll. Met de behulp van de Starlight worden de acupunctuurpunten op de huid van handen en voeten gemeten. Deze punten zijn via de meridianen verbonden met welbepaalde organen. Aan de kwaliteit van het uitgestraalde licht, biophotonen, uit de acupunctuurpunten, al dan niet coherent, kan worden vastgesteld of er al dan niet verstoringen zijn in de desbetreffende organen.

Vervolgens wordt bepaald met welke frequenties deze storingen kunnen worden opgeheven. Hiervoor worden geinverteerde/omgedraaide frequenties gebruikt die bij juiste keuze coherentie teweeg brengen.

Ten slotte worden de gevonden ontstorende frequenties met behulp van de Starlight beschikbaar gesteld aan het energiesysteem van de mens, dat dié informatie opneemt welke het nodig heeft om tot optimaal herstel te komen. Hiermee wordt tevens bereikt dat het zelfgenezend vermogen blijvend wordt hersteld.

Elektronen spininversie

Een zeer vaak voorkomend probleem is de zogenaamde ’spininversie’. Bij spininversie draaien de elektronen van onze atomen in tegengestelde richting, met als gevolg dat men immuun wordt voor vele vormen van therapie. Ook medicijnen verliezen hun werking. Een elektronen spininversie wordt veelal veroorzaakt door een extern magnetisch veld, hetzij elektromagnetisch hetzij aardmagnetisch. Vermoeidheid is een eerste symptoom van spininversie.

Als mensen voortdurend vermoeid opstaan, is de kans groot dat ze een spininversie hebben. Het lichaam werkt als het ware tegen zichzelf. Men kan ook als maar toenemende allergieën ontwikkelen. Deze toestand wordt door de erkende wetenschap genegeerd en is middels de Star Light in een paar minuten te corrigeren.

Een electronen spininversie wordt gewoonlijk door een combinatie van factoren veroorzaakt.

1.   Een verzwakt afweersysteem

Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc. Maar ook als u bijvoorbeeld slaapt in een aardstraal (een afwijking in het aardmagnetisch veld) of wanneer u langdurig blootstaat aan stralingsbronnen, zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.

2.   Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is

Komt u met een verzwakt energiesysteem binnen een sterk elektromagnetisch veld, kan het gemakkelijk gebeuren dat u een electronen spininversie oploopt. 

3.   Waardoor kan het onstaan?

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder elektriciteit, en er zijn tegenwoordig overal (soms krachtige) elektromagnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn DECT-telefoons, wekkerradio’s, hoogspanningsmasten en GSM- en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kunt u vervangen (er bestaan inmiddels ‘stralingsarme’ DECT-telefoons), hoewel het niet voor iedereen is weggelegd te kunnen verhuizen.

Intussen vermoedt de biofotonentherapie dat ook een totaal niet-geaard zijn, van invloed kan hebben op het optreden van een electronen spininversie.

4.   Wat kan de biofotonentherapeut hiertegen doen? 

Met behulp van de StarLight kan een electronen spininversie binnen enkele minuten ongedaan gemaakt worden. Uw lichaam krijgt door de StarLight als het ware een lichtenergiestoot, waardoor de elektronen weer normaal kunnen gaan draaien of trillen.

wat houdt biofotonentherapie in
bottom of page